Главни активности на здружението се

  • Промотивни изложби
  • Стручни предавања
  • Обуки и работилници за изработка на ракотворби
  • Научни екскурзии
  • Хуманитарни и донаторски акции
  • Саеми
 

Од многубројните проекти кои се реализирани во изминатите 15 години ќе издвоиме само некои:

 
Жените можат - 2021 година
Поддржан од Општина Битола
Куќа на културата и традицијата
Поддржан од Министерство за култура и Светска банка
Win-Win
Жените во мрежа за иновативност и претприемништво-кофинансиран од ЕУ и националните фондови на земјите учеснички во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка Македонија-Грција 2007-2013
Колонија на раковорци од различна културна и етничка припадност Буково 2014
Кофинансиран од Генералниот секретаријат на владата на РМ
Тука сме за вас
Донаторска акција во соработка со Општина Демир Хисар
Во Срцето на Битола
Манифестација која се одржува 15 години во континуитет во рамките на Бит фест- финансиран од општина Битола и Министерство за култура
Со љубов за Пустец
Донација на 2000 книги и ракотворби во општина Пустец, Р.Албанија- поддржан од општина Новаци
Претприемништвото во функција на унапредување и промоција на занаетчиството во Пелагонија
Министерство за економија 2015
Македонија-копча на светот
2016 Министерство за култура-креативни индустрии
Емпиризмот на ракотворците во пресрет на младите потенцијални занаетчии
Министерство за економија 2017
Читаме , твориме, слушаме
Кофинансиран од Министерство за економија
Иновативноста , важен услов за промоција и унапредување на занаетчиството и ракотворството
Кофинансиран од Министерство за економија